Silsilah Khilafat [Bagean Kadua]

Allah Ta’ala ngadawuhkeun dina Al Quran Karim surah An-Nur ayat 55, “Wa’adallohu lladzina amanu minkum wa ‘amilu sholihati, layastakhlifannahum fil ardhi, kamastakhlafa lladzina min qoblihim.”

“Allah jangji ka jalma-jalma nu ariman ti antara maranéh bari migawé amal soléh, Anjeunna pasti bakal ngangkat khalifah keur maranéhna di dunya ieu, sakumaha Anjeunna parantos ngangkat khalifah keur jalma-jalma saméméh maranéhna.”

Dina ayat ieu Allah swt ngajangjikeun yén Anjeunna salawasna bakal nanjeurkeun sistim Khilafat di lingkungan jalma-jalma anu ariman tur migawé amal soléh. Ku perantaraan Khilafat ieu, Allah swt baris nungtun jalma-jalma anu ariman téa pikeun ngalaksanakeun sagala pangersa Anjeunna. Jangji ieu bari dituturkeun ku jangji-jangji anu teges, yén Anjeunna baris maparin kakuatan anu luar biasa kana sistim Khilafat, sakumaha anu diterangkeun dina terusna ayat nu tadi, “Wa layumakinanna lahum dinahumulladzirtadho lahum. Wa layubadilannahum min ba’di khaufihim amnaa, ya’buduunani, laa yusyrikuuna bii syai’an. Wa man kafaro ba’da dzalika, fa ulaika humul fasiqun.”

“Jeung Anjeunna baris neguhkeun agama maranéhanana anu geus dipikarido keur maranéhna, sarta Anjeunna baris maparinan maranéhanana rasa aman tur katengtreman, minangka gaganti tina kaayaan nu pinuh ku karémpan. Maranéhna bakal aribadah ka Kami, sarta maranéhna moal nyakutukeun Kami jeung naon baé ogé. Jeung singsaha anu nolak sanggeusna aya Khalifah, maranéhna kaasup golongan fasik.”

Ayat ieu nétélakeun ka urang, yén sakumaha halna kanabian jeung karasulan, dijenengkeunana Khalifah di ieu dunya ogé sagemblengna mangrupa kawenangan Allah swt. Allah swt ku anjeun nu langkung uninga saha ti antara umat-Na anu dianggap pantes mancén kalungguhan Khalifah. Tanpa sapangersa Anjeunna, sok sanajan manusa tipoporosé hayang ngangkat hiji Khalifah, tetep moal bisa kalaksanakeun. Bukti-bukti sajarah geus ngabuktikeun. Sababaraha kali umat Islam sadunya kungsi rék ngangkat Khalifah ti antara golonganana ukur didasaran ku alpukah manusa samata-mata. Kabéhanana ogé tinemu jeung kagagalan, henteu ngabuahkeun hasil.

Ngeunaan urusan Khilafat, aya kasauran Rasulullah saw nu diriwayatkeun ku Hudzaifah ra, kaungel dina Musnad Ahmad bin Hambal, “Kanabian bakal lumangsung di antara maranéh sapanjang Allah ngersakeun. Tuluy Anjeunna bakal mungkas éta. Geus kitu bakal lumangsung khilafat ‘ala min hajji nubuwwah di antara maranéh, sapanjang Allah ngersakeun. Tuluy Anjeunna bakal mungkas éta. Tuluy bakal lumangsung Mulkan Adhon, sistim karajaan nu pinuh ku pacéngkadan. Ieu ogé bakal lumangsung sapanjang Allah ngersakeun, tuluy Anjeunna bakal mungkas éta. Tuluy bakal lumangsung Mulkan Jabariyah, karajaan nu telenges. Ieu ogé bakal lumangsung sapanjang Allah ngersakeun, sarta bakal pungkas nurutkeun paréntah-Na. Geus kitu, bakal ngawujud deui khilafat ‘ala min hajji nubuwwah.”

Tina Hadits ieu, urang terang yén dina silsilah Islam bakal aya dua période Khilafat ’ala min hajji nubuwwah. Minangka panyampurnaanana, sajarah geus ngabuktikeun. Sabada wafat Rasulullah saw, dina mangsa awal, Islam dipingpin ku para Khulafa-ur-Rasyidin. Nya éta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khatab, Sayyidina Utsman, jeung Sayyidina Ali, radiallahu anhum. Sabada réngsé période Khulafa-ur-Rasyidin ieu, sesebutan Khalifah téh ngan ukur mangrupa sebutan wungkul. Tapi kapamingpinan Islam anu saterusna lumangsung mah sabenerna mangrupa sistim karajaan. Nya éta anu dimaksud période Mulkan Adhon jeung Mulkan Jabariyah dina Hadits tadi. Période ieu teh lumangsung dina jaman Banni Umayah jeung Banni Abbasiyah, diteruskeun ku période saterusna tug tepi ka jaman Otsmaniyah di Turki.

Dina mangsa-mangsa Mulkan Adhon jeung Mulkan Jabariyah, para pamingpin Islam mukakeun lawang pikeun mimiti ancrub kana prosés kamunduran. Ari panyabab utama anu ngalantarankeun mundurna agama Islam téa taya lian iwal ti mimiti tumuwuhna rasa mumusuhan di antara papada panganut Islam. Unggal-unggal golongan marebutkeun pada-pada hayang nyepeng kalungguhan kapamingpinan Islam. Pacéngkadan-pacéngkadan di antara golongan-golongan ieu antukna remen pisan nimbulkeun kajadian-kajadian banjir getih. Nya hal ieu pisan nu ngalantarankeun suremna cahaya Islam, anu dina abad-abad munggaran gelarna kungsi ngalaman jaman emas.

Kanyataan sajarah ngabuktikeun, tacan ogé abad kasapuluh Maséhi lekasan, tanda-tanda kamunduran Islam geus mimiti témbong. Ti saprak harita, Islam terus terusan nyorang kamunduran sarta ngarandapan mangsa-mangsa peteng, tug tepi ka kiwari. Kaagungan jeung kajayaan Islam nu geus kahontal ku umat Islam mangsa Khulafa-u-Rasyidin, ayeuna geus ilang komarana. Islam geus henteu dipikasérab jeung dipikaajrih deui. Malah sabalikna, Islam kiwari geus jadi bahan geuhgeuyan. Lain baé ti pihak lawan, tapi ogé ku sabagian kalangan umat Islam sorangan. Sesebutan Khalifah dina silsilah karajaan Islam, keur mah eukeur sabenerna mah ukur kari istilah wungkul, dina taun 1908, di Turki,  kakawasaanana dikabiri. Sarta saterusna dina taun 1924 dileungitkeun samasakali ku Mustapha Kemal Pasha. Nya ti harita sesebutan Khalifah téh ilang tina sistim kapamingpinan Islam. Nu tinggal ngan ukur legénda.

Tapi ulah salempang. Rasulullah saw parantos ngadugikeun nubuwatan ngeunaan bakal ngawujudna deui Khilafat ‘ala min hajji nubuwwah période anu kadua, sakumaha anu kaungel dina Hadits tadi. Malah lamun urang daék telik, runtagna silsilah Mulkan Jabariyah dina taun 1908 téh saenyana mah nya tuluy diganti ku silsilah Khilafat anu mimiti ngadeg dina taun éta kénéh. Ngan sok sanajan kitu, urang tangtu terang, yén tujuan hadé salawasna bakal dilawan ku kakuatan-kakuatan anu hayang ngahalang-halang kana éta tujuan hadé téa. Tina sajarah urang bisa ningali, kumaha para khalifah di jaman awal ngalaman rupa-rupa ujian jeung halangan-harungan sajeroning nanjeurkeun sistim Khilafat. Tah, saperti halna nu kaalaman ku  Khilafat Rasyidah anu kahiji, Khilafat Rasyidah période kadua ogé nya kitu deui. Sarua baé, bakal ngalaman rupa-rupa ujian jeung halangan-harungan. Unsur-unsur ti luar patingharewos sangkan nolak Khilafat. Tuluy nyarieun pasakongkolan dina skala internasional. Ngalaksanakeun rupa-rupa upaya pikeun ngancurkeun sistim Khilafat. Tapi ari rencana Allah swt mah dalah dikumaha baé ogé pasti bakal terus jalan, pikeun ngahirupkeun tur ngalanggengkeun lembaga Khilafat ieu. Luyu sareng jangji Allah swt dina surah An-Nur ayat 55 téa. Sarta luyu ogé sareng nubuwatan anu parantos didugikeun ku Rasulullah saw. Sabab sistim Khilafat téh mangrupa bagian tina prosés ngahirupkeun deui bumi anu geus maot, sarta nanjeurkeun deui syaréat Islam nu pinuh ku karépéh-rapihan jeung katengtreman, anu kiwari geus ditaringgalkeun.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: