Silsilah Khilafat di Islam

Dina Al Quran Karim aya hiji doa Nabi Ibrahim as anu ungelna kieu, “Robbi, arini kaefa tuhyil maota.” Basa Sundana kira-kira kieu, “Gusti, tingalikeun ka jisim abdi, kumaha carana Anjeun ngahirupkeun nu maot.”

Di dieu, ngahirupkeun nu maot téh tangtuna ogé ulah dihartian harafiah nu maot sacara jasmani, sabab hal éta mah saeutik ogé teu aya rélévansina sareng tugas-tugas Nabi Ibrahim as salaku Rasul nu mancén tugas nepungkeun manusa ka Khalikna. Jadi, tangtuna ogé, anu dimaksud ku anjeunna dina doa ieu téh geus pasti anjeunna nyuhunkeun pituduh ka Allah Ta’ala, kumaha carana sangkan kaum anjeunna nu geus paéh rohanina, bisa dihirupkeun deui rohanina téa, sarta ariman deui ka Allah Ta’ala.

Di tempat séjén, dina surah Al-Hadid ayat 18, kaungel dawuhan Allah Ta’ala, “I’lamu, annalloha yuhyil ardho ba’da maotiha. Qod bayyana lakumul ayati, la’alakum ta’qilun.” Basa Sundana, “Sing nyaraho, satemenna Allah ngahirupkeun deui bumi sabada maotna. Kami geus ngécéskeun tanda-tanda pikeun maranéh, sangkan maranéh bisa ngalarti.”

Anu dimaksud dina ayat ieu, Allah Ta’ala nerangkeun sacara métafora, yen éstuning geus jadi sunnah Illahi di mana manusa di dunya geus paéh rohanina, di mana mahluk geus mopohokeun Khalikna, Allah Ta’ala bakal ngahirupkeun deui rohani nu geus paéh téa.

Kumaha carana? Nya éta ku jalan ngangkat Rasul pikeun méré pituduh ka umat manusa. Sumpingna ieu utusan Allah téh baris nimbulkeun hiji parobahan dina diri manusa. Rohani anu tadina geus paéh, ku alatan atikan jeung wejangan-wejangan nu diajarkeun ku Rasul ieu, nya dihirupkeun deui. Manusa nu tadina poékeun, saeutik demi saeutik bakal ditepungkeun deui jeung cahaya Illahi. Kaimanan ka Allah Ta’ala nu tadina geus leungit, saeutik demi saeutik bakal sina kapimilik deui. Ti dinya, cahaya Illahi bakal mimiti deui nyaangan dunya.

Tapi, tujuan atawa misi utusan Allah téh tangtuna ogé mibutuh waktu jeung perjuangan nu lain sakeudeung, sarta mibutuh sistim organisasi nu kacida kuatna. Sedeng ari umur manusa téa kapan aya watesna. Ku lantaran kitu, tugas nabi atawa rasul mah ngan sakadar nawurkeun binih wungkul. Ari nu bakal miara sarta ngipuk binih nu geus sumebar téa sangkan terus tumuwuh kalawan subur sabada pupusna Nabi mah, nya jadi pancén salasaurang umat-Na nu pangkadeuheusna, anu disebut Khalifah. Ari sistim kapamingpinanana, nurutkeun ajaran Islam, disebutna Khilafat.

Silsilah Khilafat, ti saprak baheula mula, unggal satutas sumping Nabi, tetep aya. Contona, sabada pupus Nabi Musa as, Yusyak neruskeun kapamingpinan jadi Khalifah. Sabada Nabi Isa as, Pétrus nu jadi Khalifah. Nya kitu deui di Islam. Sabada wafat Rasulullah saw, kapamingpinan umat Islam diteruskeun ku Sayidina Abu Bakar ra, saterusna dituturkeun ku tilu Khalifah sapandeurieunana.

Silsilah Khilafat nu saperti kieu, nya éta anu neruskeun garis kapamingpinan kanabian, disebutna Khilafat ‘ala minhaji nubuwwah.

Lamun téa mah ku urang rék diibaratkeun, hubungan antara Nabi jeung Khalifah téh lir ibarat antara cahaya lampu jeung réfléktorna. Geuning lamun urang ningali dina lampu sénter atawa lampu mobil, di sabudeureun bohlamna téh sok aya sarupaning logam nu hérang saperti warna pérak. Tah nu kitu nu disebut réfléktor téh. Gunana nya éta pikeun nyaangkeun sarta nyebarkeun sinar tina lampu téa sangkan bisa gumebyar sajauh-jauhna.

Dina mangsa jumeneng kénéh Rasulullah saw, Islam ngan saukur sumebar di sabudeureun jazirah Arab wungkul. Ari sumebarna Islam tepi ka luareun jazirah Arab mah, saperti ka Mesir, ka Palestina, Siria tug tepi ka Iran, nya dina mangsana para Khalifah. Ngan ukur dina dangka waktu saparapat abad, dangka nu kacida sakeudeungna keur ukuran ngadegna hiji kaom, pamor Islam geus bisa ngéléhkeun dua karajaan gedé jaman harita, nya éta karajaan Byzantium jeung karajaan Parsi.

Jadi, tétéla yén sistim Khilafat téh geuning pohara pisan pentingna. Mangrupa salasahiji unsur nu nangtukeun pisan maju mundurna agama Islam. Nu jadi motor jeung   jiwa penggerak pikeun kamajuan Islam.

Satungtung sistim Khilafat ieu masih kénéh aya di Islam, komara Islam moal bisa surem. Moal bakal bisa kaéléhkeun ku pamor paham naon baé ogé. Tapi lamun sistim Khilafat ieu ditinggalkeun, Islam bakal leungiteun Juru Pangaping anu nuluykeun warisan kapamingpinan jungjunan urang saréréa, Rasulullah saw.

Cag tepi ka dieu. Tuluyna baca dina bagéan kadua.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: