Bodor Garing [Katilu]

Bon appétit.

Basa keur anyaran datang ka kota Lyon di Perancis, Pa Ucup téh can pati apal kana adat jeung basa sapopoé urang dinya. Ari dina minggu-minggu munggaran, ngadon nganjrek téh di hotél. Ku lantaran nginep di hotél téh kaitung rada lila, atuh ka sawatara tamu hotél lianna ogé jadi pada-pada wanoh, sok sanajan ukur wawuh munding. Mun kaparengkeun paamprok di lobi hotél atawa pasarandog di jalan, sok silih unggeukan bari dibarung ku mésem. Pantes ari kituna mah, sabab urang Lyon mah teu cara karéréaan urang Perancis, kawentar saroméah hadé ka sémah, di mana perlu tara ieuh ngarasa sungkan  sok ngalarapkan adat budaya urang deungeun ka dirina, demi mihormat adat budaya sémah.

Sakali mangsa, Pa Ucup keur sarapan di réstoran hotél. Jol salahsaurang kawawuhna, urang Perancis, asup ka ruangan réstoran. Ningali Pa Ucup keur anteng sarapan, manehna nyelang nyampeurkeun tuluy uluk salam bari unggeuk.

“Bon appétit…,” cenah.

Ari samaruk Pa Ucup, manehna téh ngenalkeun ngaran. Atuh Pa Ucup ogé gancang nangtung heula bari ngabalesan ngenalkeun ngaran, deuih. “Ucup…” Cenah.

Ari isukna, Pa Ucup téh kakara ngarti yén Bon appétit téh mun ceuk basa Sundana mah kurang leuwih hartina wilujeng tuang. Kitu ogé pédah wé aya nu ngabéjaan. Ku kituna, Pa Ucup téh jadi ngarasa rada kaisinan ogé dina haténa. Untung wé, sawatara poé ti harita, waktu Pa Ucup asup ka réstoran rék ngadon sarapan, manéhna amprok deui jeung urang Perancis kawawuhna téa, geus ti heula keur anteng sarapan. Atuh Pa Ucup gé asa manggih kasempetan ngoméan kasalahan ti heula. Ku manehna nu keur dahar téh disampeurkeun, tuluy uluk salam bari ngunggeukan, “Bon appétit…,” cenah.

Di luar panyangka, si urang Perancis téh bet gura-giru nangtung bari ngawalon, “Ucup…,” cenah.

Naha nya?

***

Tatamba ka Dokter.

Hiji lalaki tengah tuwuh datang ka dokter bari humarurung. Leungeun katuhuna nutupan irungna nu bareuh. Ari leungeun kéncana ngagigiwing bangké tawon nu geus pejét tapak diteunggeul. Ku dokter dititah diuk, tuluy dipariksa.

“Ku tawon?” Ceuk dokter téh.

“Sumuhun…” Témbalna bari unggeuk.

“Tawonna eunteup kana irung?”

“Sumuhun…” Manéhna unggeuk deui bari terus humarurung.

“Terus nyeureud?”

“Teu acan kaburu nyeureud, da diteunggeul ku pun anak satakerna, ku gagang sapu…, yeuh geuning, pejét…”

“Eueueuhh….” Dokter unggut-unggutan.

***

Saha nu rek miluan ngabodor? Baé garing ogé, asal ulah cawokah. Sok,  “e-mail”keun ka dieu, bacaeun nu keur bingung diudag-udag hutang, sugan ngarasa kabangbrangkeun….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: